සංස්කෘතිය - Shandong Yifu Steel Sheet Co., Ltd.

සංස්කෘතිය

සමාගම් සංස්කෘතිය

සංස්කෘතිය1

මූලික අගයන්

පළමුව අඛණ්ඩතාව, සමගිය සහ සහජීවනය

මිසන්

ලෝකය වර්ණවත් කරන්න, ජීවිතය ලස්සන කරන්න

සංස්කෘතිය11
සංස්කෘතිය12

දැක්ම

වඩාත්ම ගෞරවනීය, වටිනාම, තිරසාර සංවර්ධනයක් බවට පත්වීමට, ඉහළ මට්ටමේ ආලේපන සන්නාම ව්‍යවසායක කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛයා.

ව්යාපාරික දර්ශනය

"අඛණ්ඩතාවය, ප්‍රායෝගිකත්වය, නවෝත්පාදනය සහ ජයග්‍රහණය"

සංස්කෘතිය2
සංස්කෘතිය4

සේවා ආත්මය

"එකක් සඳහා ස්ථාවර ගුණාත්මකභාවය, දෙදෙනෙකු සඳහා මිල, අඩු ලාභය, ඉහළ ගනුදෙනුව"